Privacyverklaring en Disclaimer

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beheerder van uw gegevens
Stichting Mendina Foundations met als correspondentie adres Biesakker 39, gevestigd te Balen, BelgiŽ en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17145485

Verwerken persoonsgegevens
Uw persoonlijke contactgegevens die u met ons deelt per e-mail, telefoon of anderszins, gebruiken wij alleen om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Ė overige persoonsgegevens Ė
Indien u samenwerkt met de Stichting Mendina Foundation, dan kan het voorkomen dat wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen in het kader van onze samenwerking en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligd CRM-systeem. 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten wij van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Wat zijn uw rechten
U heeft het recht om bij de Stichting Mendina foundation een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens of een verzoek in te dienen om persoonsgegevens aan te laten vullen, te corrigeren of te verwijderen.

Indien u van mening bent dat de Stichting Mendina Foundation uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

1. Algemeen 
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. De voorwaarden kunnen door Stichting Mendina Foundation op elk moment naar eigen goeddunken gewijzigd worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Stichting Mendina Foundation.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Mendina Foundation verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. 
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Als Stichting Mendina Foundation u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Stichting Mendina Foundation tegen aanspraken van derden.

3. Aansprakelijkheid van Stichting Mendina Foundation. 
Stichting Mendina Foudnation streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Stichting Mendina Foundation hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiŽle compensatie.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het nederlands recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Eindhoven bevoegd..