Privacyverklaring en Disclaimer

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beheerder van uw gegevens
Stichting Mendina Foundation, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17145485

Verwerken persoonsgegevens
Uw persoonlijke contactgegevens die u met ons deelt per e-mail, telefoon of anderszins, gebruiken wij alleen om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

overige persoonsgegevens
Indien u samenwerkt met de Stichting Mendina Foundation, dan kan het voorkomen dat wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen in het kader van onze samenwerking en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligd CRM-systeem. 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten wij van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Wat zijn uw rechten
U heeft het recht om bij de Stichting Mendina foundation een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens of een verzoek in te dienen om persoonsgegevens aan te laten vullen, te corrigeren of te verwijderen.

Indien u van mening bent dat de Stichting Mendina Foundation uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u altijd contact met ons opnemen.