1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. De voorwaarden kunnen door Stichting Mendina Foundation op elk moment naar eigen goeddunken gewijzigd worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Stichting Mendina Foundation.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Mendina Foundation verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Als Stichting Mendina Foundation u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Stichting Mendina Foundation tegen aanspraken van derden.


3. Databescherming en privacy
De persoonsgegevens die aan Stichting Mendina Foundation worden meegedeeld kunnen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U heeft recht op inzage en eventueel correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de webmaster van onze site of via Stichting Mendina Foundation.

4. Aansprakelijkheid van Stichting Mendina Foundation.
Stichting Mendina Foudnation streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Stichting Mendina Foundation hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiŽle compensatie.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het nederlands recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Eindhoven bevoegd..