Stichting Mendina Foundation

Het RSIN-nummer van de Stichting is 810684494

Bestuursleden:
Voorzitter - President: Dhr. G.Huiting
Penningmeester / Secretaris: 
Mej. R.Jongkeeree
Bestuurslid: 
Mevr. L.Vangenechten

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vorm van vergoeding of beloning.

Hoofdlijnen van actuele beleidsplan door nieuwe voorzitter::
Herstructureren van de Stichting wegens wegvallen donaties en financiele hulp.
Aanpassen beleid- en werkings plan.

Staat van financiŽle baten en lasten 2017

Jaarrapport
Stichting Mendina
Eindhoven, Nederland
Jaar eindigend 31 december 2017

Inhoud

FinanciŽle overzichten
Balans per 31 december 2017
Staat van Baten en Lasten 2017
Specificaties bij de Balans
Specificaties van de Staat van Baten en Lasten

Vlottende Activa
Liquide middelen 296 Euro = 296 euro
Vlottende Passiva
Schulden op korte termijn 1785 = -1.489 euro
Eigen Vermogen
Saldo van Baten en Lasten lopend boekjaar 179 euro
Saldo van Baten en Lasten t/m 2016 -1668 euro = -1489 euro

Donaties/Giften = 300 euro
Algemene Kosten + 121 euro
Saldo van Baten en Lasten = 179 euro


Specificatie Liquide middellen.
Kas 4 euro
ING 296 euro

Specificate Schulden op korte termijn
Crediteuren 1785 euro
Specificatie Algemene Kosten
Rente, provisie en kosten 121 euro